O Vlaštovce

Co děláme a na čem stavíme
Vlaštovka je neziskovou organizací, která se jako první v ČR specificky věnuje rozvoji herní práce a umělecké tvorby v paliativní péči. Vycházíme z několikaletého výzkumu Michaely Váňové (spoluzakladatelky Vlaštovky) na téma divadla v paliativní péči (M. Váňová: Divadlem domů. Disertační práce. DAMU. Praha 2023), ve kterém se ukázalo, že hra a divadlo mohou pacientům v závěru života přinést celou řadu vzácných zkušeností, které jim mohou výrazně přispět k lepší kvalitě života. Divadelní forma dokáže při vhodném uchopení naplňovat všechny cíle herní práce v paliativní péči, a přináší i řadu cenných zkušeností, které sama herní práce neobsáhne. Příkladem může být společný prožitek rodin, prostor k bezpečnému projevení emocí nebo třeba podpora tíživé situace rodin skrze vhodně zvolené téma divadelního příběhu. Divadlo, které využívá principy a metody herní práce, prohlubuje účinnost herních setkání. Z tohoto důvodu propojujeme herní práci, která je v zahraničí běžnou součástí paliativní péče, s uměním.Prostřednictvím činnosti naší organizace Vlaštovka chceme dopřát pacientům a jejich rodinám chvíle radosti, lehkosti, svobody a zmírnění negativního psychického dopadu.

V roce 2024 se věnujeme primárně činnostem v oblasti dětské paliativní péče. To proto, že jsme dostali impuls k rozvíjení oboru herní práce od Nadace rodiny Vlčkových, která má vytyčeno, jako jeden z dlouhodobých cílů, zařadit kvalifikovaného herního specialistu jako člena multidisciplinárního týmu pro poskytovatele dětské paliativní péče. Tento záměr nasedá na Mezinárodní standardy pro dětskou paliativní péči z roku 2023, která se nyní stala hlavním opěrným bodem pro rozvoj oboru.
Aktuální směřování
V roce 2024 se věnujeme těmto projektům:

 • přímá činnost herní práce v terénu (ve VFN v Praze a ve FN Hradec Králové, dále spolupráce s FN Motol)
 • vznik divadelní inscenace vycházející ze specifických potřeb dětí a rodin v paliativní péči Slavnost pod hvězdami
 • síťování herních specialistů v paliativní péči a uspořádání kulatého stolu, v rámci kterého budou formulovány aktuální zkušenosti, potřeby a příklady dobré praxe, které pomohou rozvíjet obor herní práce v PP do dalších let
 • výzkum herní práce v dětské paliativní péči, na základě kterého vzniká metodika tohoto oboru
 • přípravy podkladů k vytvoření koncepce vzdělávacího programu herní práce v dětské paliativní péči pro uchazeče o tuto profesi
 • šíření povědomí o specifikách a významu paliativní péče pro širokou i odbornou veřejnost (pravidelné reprízování divadelní inscenace Na každý chvilce záleží pro veřejnost, vydání knihy příběhů z divadelních setkání s dospělými pacienty v paliativní péči, tvorba edukativního komiksu pro lékaře a rodiny, šíření informací o oboru na našich webových stránkách)
Význam hry pro nemocné dítě
Úloha hry jako prostředku komunikace, nástroje pro rozptýlení a její hodnota v celostním vývoji normálního dítěte je nesporná. A přesto může být poskytování času a příležitostí ke hře u dítěte se závažným onemocněním přehlíženo nebo považováno za nedůležité, zvlášť ve chvíli, kdy se dospělí pečovatelé soustředí na zmírnění klinických příznaků nemoci. Životní zkušenost dítěte v paliativní péči se vyznačuje nejistotou, překážkami v normálním vývoji, možným strachem a ztrátou kontroly. Hra je univerzálním jazykem dětství a čas a příležitost ke hře je právem každého dítěte. Hra i umělecká tvorba otevírají prostor, ve kterém dítě přebírá kontrolu při vyjadřování, zkoumání, experimentování a chápání své reality bez selhání a s celkovým cílem co nejlépe zvládnout svou situaci.
Každé herní i umělecké setkání v paliativní péči má jiné cíle (podle konkrétních potřeb a přání rodin a lékařů). Na základě našich dosavadních zkušeností v oboru, definujeme jako základní (a pro naši činnost závazné):

 • vnášet laskavý lidský kontakt, radost, úlevu a chvíle lehkosti;
 • vytvářet bezpečné prostředí k projevení emocí; k překlenutí období mezi domovem a neznámým prostředím nemocnice / hospice;
 • podněcovat k přirozené dětské hře i dospělé hravosti;
 • přinášet aktivity, které nabízí možnost se rozhodovat a mít „něco” pod kontrolou;
 • rozvíjet komunikační dovednosti;
 • vytvářet vzpomínky;
 • smyslově děti aktivizovat a rozvíjet dle jejich možností;
 • učit strategie pro zvládání bolesti;
 • zachytit důležité detaily nemoci, které lékařům usnadňují přijít na to, co dítě trápí;
 • zjišťovat a plnit specifická přání a potřeby rodin, aby mohly být zahrnuty do celkového plánu péče;
 • připravit na lékařský zákrok, rozptýlit od něj a pomoci se s ním následně vyrovnat.
Cíle herní práce
S kým pracujeme
Kromě dětí v paliativní péči, pracujeme s dalšími členy rodiny, kterým může setkání s hrou a uměním přinést útěchu, podporu a naplnění potřeb, které mohou být v souvislosti s nemocí dlouhodobě potlačeny. Pracujeme například se sourozenci, kterým pomáháme vyrovnat se zdravě a v bezpečném rámci hry se ztrátou blízkého. Samozřejmostí je, že herní práce vždy probíhá v souladu s kulturním a spirituálním zázemím rodiny.
Naše herní specialistka dochází do nemocnic, hospiců nebo k rodinám domů a svou činností obohacuje podpůrný tým. Individuálně nabízí a upravuje aktivity přiměřené věku, vývojovým specifikům a schopnostem každého dítěte.
Při herních a uměleckých setkáních nabízíme zejména: senzorickou hru, která dítěti umožňuje využívat všech pět smyslů (a to i u dětí s těžkým kombinovaným postižením), komunikační hru, a dále dramatickou hru, která dítěti pomáhá vyjádřit vnitřní svět a prožívání. Nejčastěji využívanými herními prostředky a pomůckami jsou loutky, panenky, svítící předměty, kostky, stavebnice, terapeutické nebo vyprávěcí karty, hudební nástroje, výtvarné potřeby, knihy, přenosné pískoviště, v případě přípravy na lékařský zákrok také demonstrační pomůcky, specifické aplikace na tabletu apod. Po domluvě s rodinou můžeme u dětí v terminální fázi zaměřovat herní činnost také na vytváření materiálních (např.: deník, memory box, fotografie, výtvarná díla atd.) nebo nemateriálních (např.: společně zhlédnuté divadelní představení u lůžka dítěte, společný zpěv a hra na hudební nástroj atd.) vzpomínek.​
Jaké činnosti děláme